Đây là công cụ Đánh giá hồ sơ trực tuyến hoàn toàn miễn phí của Định cư GOG.
Căn cứ vào các câu trả lời của khách hàng, chuyên viên sẽ thẩm định hồ sơ và đề xuất Chương trình định cư Mỹ phù hợp. Khách hàng vui lòng cung cấp thông tin chi tiết nhất để có kết quả đánh giá chính xác.

  • Thông tin cá nhân
  • Thông tin công ty
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Kế hoạch gia đình

Thông tin cá nhân

Thông tin Công ty

Thông tin Công ty đang quản lý ở Việt Nam

Kinh nghiệm quản lý

Thông tin kinh nghiệm quản lý cấp cao

Kế hoạch gia đình